string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 159Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 grudnia 2012W sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie domu pomocy społecznej” Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 179, poz.1362 ze zm.) oraz uchwały nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”

Uchwała nr 159
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 grudnia 2012


W sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie domu pomocy społecznej”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 179, poz.1362 ze zm.) oraz uchwały nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołać komisję do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie domu pomocy społecznej”
 
§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby:
1.      Zdzisław Gamański – przewodniczący komisji – Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu
2.      Janina Siemiątkowska – z-ca przewodniczącego komisji – Skarbnik Powiatu
3.      Ewa Wirosławska – członek komisji – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
4.      Magdalena Ratowska – członek komisji – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
5.      Dorota Żulewska – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół CKP w Grubnie)
 
§ 3. Komisja konkursowa może rozstrzygać w składzie minimum 3 członków, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (7 stycznia 2013, 10:52:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2568