string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 153Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 listopada 2012w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do podpisywania umów z osobami niepełnosprawnymi o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”. Na podstawie art. 32 ust.1, art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])

Uchwała nr 153
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do podpisywania umów z osobami niepełnosprawnymi o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.

Na podstawie art. 32 ust.1, art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1])§ 1. Upoważnia się Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do podpisywania umów z osobami niepełnosprawnymi o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie Porozumienia nr O-02/01/AS/2012 z dnia 30.05.2012 r. zawartego pomiędzy powiatem a PFRON.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie       w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
                                  
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675,   z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281. 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (12 grudnia 2012, 08:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2838