string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 148Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 listopada 2012w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.)[1], art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)[2] oraz § 13 ust. 7 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, przyjętego Uchwałą nr XII/140/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 27 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 148
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 listopada 2012


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.)[1], art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)[2] oraz § 13 ust. 7 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, przyjętego Uchwałą nr XII/140/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 27 czerwca 2012 r.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, przyjęty Uchwałą Nr 53/2012 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, z dnia
30 października 2012 r.
 
§ 2. Uchwała Nr 53/2012 Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej, z dnia 30.10.2012 r.,
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
 
§ 4. Traci moc Regulamin Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, zatwierdzony w dniu 20 kwietnia 1998 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
  /-/ Wojciech Bińczyk


załącznik do uchwały (51kB) word
[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r., Nr 102, poz.1055; z 2007r., Nr 173, poz.1218; z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r., Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010r., Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.106, poz.675; z 2011r., Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887.


[2] Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174 poz. 1039, Nr 185, poz. 1092; z 2012 r. poz. 742.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (19 listopada 2012, 10:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2565