string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 152Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 listopada 2012w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) w związku z art. 121 ust. 2 i 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.[3])

Uchwała nr 152
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 listopada 2012


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) w związku z art. 121 ust. 2 i 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.[3])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675,   z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281. 


[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429


[3] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2009 r., nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011  nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (19 listopada 2012, 09:35:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2545