string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 147Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 listopada 2012w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/12 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr 131/12 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 27 czerwca 2012 r. Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 marca 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 147
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 listopada 2012


w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/12 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr 131/12 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 27 czerwca 2012 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 marca 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 91/12 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr 131/12 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 27 czerwca 2012 r, Załącznik otrzymuje brzmienie:
 
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok.
 
I.        Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 14.032 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 1.300 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 3.000 zł
3)     kursy i warsztaty nauczycieli – 750 zł
4)     szkolenia Rady Pedagogicznej – 5.600 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 1.882 zł
6)     serwisy prawne – 1.500 zł.
 
 
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 22.031 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 2.450 zł
2)     kursy i szkolenia – 3.080 zł
3)     kursy kwalifikacyjne – 4.700 zł
4)     szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.900 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 7.701 zł
6)     serwisy prawne – 1.200 zł.
 
 
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –
 21.240 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 1.700 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 5.100 zł
3)      kursy dokształcające – 4.000 zł
4)      szkolenia rady pedagogicznej – 1.000 zł
5)      przejazdy nauczycieli – 3.790 zł
6)      kursy i warsztaty nauczycieli – 3.400 zł
7)       serwisy prawne – 2.250 zł
 
 
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 35.433 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 10.770 zł
3)      kursy kwalifikacyjne – 15.850 zł
4)      kursy i warsztaty nauczycieli – 2.300 zł
5)      szkolenia rady pedagogicznej – 3.533 zł
6)      kursy i szkolenia – 1.630 zł
7)      serwisy prawne – 900 zł.
   
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 4.224 zł, w tym:
 
1)       dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 2.635 zł
2)       kursy i szkolenia – 509 zł
3)       przejazdy nauczycieli – 1.080 zł
 
VI. Dom Dziecka w Chełmnie – 3.070 zł, w tym:
 
1)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 1.000 zł
2)      szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.070 zł.”
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (19 listopada 2012, 09:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3378