string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 85Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2011.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240) 1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/28/10 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2011 2.

Uchwała nr 85
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240) 1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr II/28/10 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2011 2.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/28/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2011:
dokonuje się zmian w załącznikach:
- Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk

objaśnienia (43kB) pdf
załącznik nr 1 (54kB) pdf
załącznik nr 1a (271kB) pdf

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), Dz. U z 2011 r. Nr 201 poz. 1183.
2. Z późniejszymi zmianami, zgodnie z uchwałami: Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 16/11 z dnia 19.01.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 22/11 z dnia 16.02.2011 r., Rady Powiatu Chełmińskiego Nr III/35/11 z dnia 2.03.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego
Nr 30/11 z dnia 16.03.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 34/11 z dnia 30.03.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 35/11 z dnia 6.04.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego nr 37/11 z dnia 27.04.2011 r., Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IV/40/11 z dnia 11.05.2011 r.,
Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 40/11 z dnia 1.06.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 43/11 z dnia 16.06.2011 r., Rady Powiatu Chełmińskiego Nr V/50/11 z dnia 29.06.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 56/11 z dnia 6.07.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego
Nr 61/11 z dnia 27.07.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 64/11 z dnia 31.08.2011 r., Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VI/59/11 z dnia 15.09.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 68/11 z dnia 28.09.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 72/11 z dnia 19.10.2011 r.,
Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VII/66/11 z dnia 9.11.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 78/11 z dnia 23.11.2011 r., Zarządu Powiatu Chełmińskiego nr 81/11 z dnia 14.12.2011 r.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 stycznia 2012, 09:06:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2564