NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/80/11Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 grudnia 2011w sprawie budżetu na 2012 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr VIII/80/11
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
48.641.701 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 45.115.342 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.526.359 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości
51.566.701 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 43.445.334 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.121.367 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.925.000 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu kredytów w kwocie 2.925.000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.204.754 zł i łączną
kwotę planowanych rozchodów 1.279.754 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 6a,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.737.881 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.188.890 zł,
3) dotacje podmiotowe 440.000 zł,
zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 9a.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych
jednostek budŜetowych:
1) przychody 370.740 zł,
2) wydatki 370.740 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Powiat w roku 2012 nie planuje zawierania umów o partnerstwie
publiczno- prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w
kwocie 5.000.000 zł, w tym na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
JST w kwocie 2.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie 2.925.000 zł,
3) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 75.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości 2.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości
2.925.000 zł,
c) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 75.000 zł.
2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości – 283.734 zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące – 183.734 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł.
2) celowa w wysokości – 400.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 100.000 zł,
b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 300.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                       Zbigniew Orzechowski

Załącznik nr 1 (44kB) pdf

Załącznik nr 1 - szczegółowy (65kB) pdf

Załącznik nr 1a (67kB) pdf

Załącznik nr 2 (53kB) pdf

Załącznik nr 2 - szczegółowy (173kB) pdf

Załącznik nr 2a (252kB) pdf

Załącznik nr 3 (31kB) pdf

Załącznik nr 3a (26kB) pdf

Załącznik nr 4 (32kB) pdf

Załącznik nr 5 (23kB) pdf

Załącznik nr 6 (23kB) pdf

Załącznik nr 6a (33kB) pdf

Załącznik nr 7 (29kB) pdf

Załącznik nr 8 (37kB) pdf

Załącznik nr 9 (26kB) pdf

Załącznik nr 9 a (12kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (2 stycznia 2012, 10:46:52)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (18 stycznia 2012, 13:07:14)
Zmieniono: dodano uszczegółowione załączniki nr 1 i 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4403