string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 80Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 grudnia 2011w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim -III”. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - III” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Uchwała nr 80
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim -III”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - III” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Szczegółowy określający zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - III”, realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Powiatu Chełmińskiego, Gminy Unisław i Teresy Synik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Zarządu Powiatu

 /-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
  załącznik do uchwały (500kB) word
 
 
 
 
 
 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 grudnia 2011, 11:12:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2807