string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 79Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 29 listopada 2011w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872[1]) w związku z § 5 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)

Uchwała nr 79
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872[1]) w związku z § 5 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
 uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego:
1. Panią Barbarę Tomaszewską – z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
2. Panią Milenę Piaskowską – podinspektor ds. księgowości budżetowej
 
§ 2. Traci moc uchwala Nr 116/08 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Chełmnie do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk


[1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2001 r. Nr 145, poz. 1623, Nr 111, poz. 1194, Nr 100, poz. 1084, Nr 45, poz. 497, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Nr 19, poz. 239, Nr 17, poz. 228, Nr 12, poz. 136, Nr 6, poz. 70, z 1998 r. Nr 162 poz. 1126)


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (5 grudnia 2011, 12:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3944