string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 75Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 listopada 2011w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2012 rok. Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]).

Uchwała nr 75
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2012 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]).


  Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu na 2012 rok według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
                                     


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675,   z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887


[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 listopada 2011, 14:04:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2244