string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 73Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 listopada 2011w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.[2]) oraz § 17 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010 r.

Uchwała nr 73
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.[2]) oraz § 17 „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010 r.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala co następuje:
 
 
§ 1.  Zarządza się konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu chełmińskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku”.
 
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych
i organizacjami pozarządowymi.
 
§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 10.11 do 21.11.2011 r.
 
§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem Programu zostanie zamieszczona:
1)     w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)     na stronie internetowej Starostwa,
3)     na tablicy ogłoszeń Starostwa.
 
§ 5. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem Programu może być przekazywana dodatkowo również w inny sposób.
 
§ 6. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu aktu prawnego w formie pisemnej (w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.  
 
§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Zarząd Powiatu
 
 /-/ Wojciech Bińczyk


[1] Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;               z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.


[2]  Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211.
 


załącznik nr 1 (33kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (10 listopada 2011, 12:05:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2735