string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 70Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 października 2011w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne

Uchwała nr 70
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 października 2011


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala miesięczną cenę energii cieplnej c.o. w systemie ryczałtowym za 1 GJ dla odbiorców posiadających miernik ciepła i za 1 m2  ogrzewanych powierzchni dla odbiorców nie posiadających mierników ciepła (ciepłomierzy) z kotłowni lokalnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie 
w wysokości 61,19 zł (brutto) za 1 GJ i 3,65 zł (brutto) za 1 m2 ogrzewanej powierzchni.
 
§ 2. Ustala się cenę ciepłej wody w systemie ryczałtowym za 1 m3 zużytej wody w wysokości 17,56 zł. (brutto).
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 204/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 6 stycznia 2010 r.             w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października  2011 r.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
  /-/ Wojciech Bińczyk
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (13 października 2011, 12:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5130