string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 67Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 września 2011w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/11 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 67
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 września 2011


w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/11 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


 Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 29/11 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok, Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
 
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok.
 
I.   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 14.032 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 1.300 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 3.000 zł
3)     kursy i warsztaty nauczycieli – 3.580 zł
4)     szkolenia Rady Pedagogicznej – 4.352 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 1.800 zł.
 
 
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 22.031 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 2.450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 800 zł
3) kursy i szkolenia – 7.381 zł
4) kursy kwalifikacyjne – 2.300 zł
5) szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.100 zł
6) przejazdy nauczycieli – 7.000 zł.
 
 
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –
 21.240 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 2.450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 5.900 zł
3)      kursy dokształcające – 4.000 zł
4)      szkolenia rady pedagogicznej – 3.150 zł
5)      przejazdy nauczycieli – 4.640 zł
6)      kursy kwalifikacyjne – 1.100 zł.
 
 
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 35.686 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 31.500 zł
3)      kursy kwalifikacyjne – 500 zł
4)      kursy i warsztaty nauczycieli – 1.468 zł
5)      kursy i szkolenia – 1.768 zł.
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 4.224 zł, w tym:
 
1)       kursy kwalifikacyjne – 279 zł
2)       kursy i szkolenia – 2.455 zł
3)       kursy i warsztaty – 700 zł
4)       kursy dokształcające – 790 zł.
 
VI. Dom Dziecka w Chełmnie – 3.070 zł, w tym:
 
1)      kursy i warsztaty nauczycieli – 2.000 zł
2)      szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.070 zł.”
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 października 2011, 12:33:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3136