string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 66Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 września 2011w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 9 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr V/49/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego

Uchwała nr 66
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 września 2011


w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 9 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr V/49/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiegoZarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną, której celem jest przygotowanie kandydatur do otrzymania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych, w składzie:
1. Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego:
- Violetta Gryszan,
- Damian Kołodziejek.
2. Członkowie Zarządu Powiatu:
- Zdzisław Gamański,
- Grzegorz Zalewski.
3. Pracownik Wydziału Finansowego:
- Dorota Ćwik.
 
§ 2. Funkcję przewodniczącego Komisji Stypendialnej powierza się członkowi Zarządu Powiatu w Chełmnie Panu Zdzisławowi Gamańskiemu.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 248/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 1 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
  /-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (22 września 2011, 15:01:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2976