string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 63Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 sierpnia 2011w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Program wsparcia i promocji rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2011r.” Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U.Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”

Uchwała nr 63
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 sierpnia 2011


w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Program wsparcia i promocji rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2011r.”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U.Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zm.) oraz uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołać komisję do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Program wsparcia i promocji rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2011 r.”
 
§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby:
1.      Krzysztof Poliwko – przewodniczący komisji – Członek Zarządu Powiatu,
2.      Janina Siemiątkowska – z-ca przewodniczącego komisji – Skarbnik Powiatu,
3.      Ewa Wirosławska – członek komisji – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
4.      Ewa Sierocka – członek komisji – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
5.      Dorota Żulewska – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół CKP w Grubnie).
 
§ 3. Komisja konkursowa może rozstrzygać w składzie minimum, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (31 sierpnia 2011, 09:16:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2173