string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 62Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 lipca 2011w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania pn. „Program wsparcia i promocji rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2011r.” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”

Uchwała nr 62
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 lipca 2011


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania pn. „Program wsparcia i promocji rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2011r.”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania pn. „Program wsparcia i promocji rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2011r.”
 
§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wzór oferty realizacji zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.  
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/Wojciech Bińczyk

załącznik nr 1 (42kB) word
załącznik nr 2 (95kB) word
załącznik nr 3 (216kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 lipca 2011, 11:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1881