string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 59Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 lipca 2011w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie wykonywania zadań w zakresie diagnozowania i wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci z autyzmem. Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia z dnia 18 września 2008 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)

Uchwała nr 59
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 lipca 2011


w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie wykonywania zadań w zakresie diagnozowania i wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci z autyzmem.

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia z dnia 18 września 2008 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie z dniem 1 stycznia 2012 r. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie, z siedzibą przy ul. Słowackiego 3, wykonywania zadań w zakresie diagnozowania i wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci z autyzmem.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                   
                                                                                               
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                   
  /-/ Wojciech Bińczyk
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (22 lipca 2011, 07:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2096