string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 5Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 grudnia 2010w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

Uchwała nr 5
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 grudnia 2010


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)


                                               Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                  uchwala, co następuje
 
 
§ 1. Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 171/09 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
 
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                         Przewodniczący Zarządu Powiatu  
 
                                                                                 /-/Wojciech Bińczyk

{z5}
 
 
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (4 stycznia 2011, 13:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2333