string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 10Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 grudnia 2010w sprawie ogłoszenia konkursu ofert prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2011. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536) oraz § 28 ust. 1 Uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”.

Uchwała nr 10
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2011.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536) oraz § 28 ust. 1 Uchwały nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011”.


                                          Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                              uchwala co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2011.
 
§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Kryteria przyznawania i wydatkowania dotacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Wzór oferty realizacji zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                               Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
 
                                                                                       /Wojciech Bińczyk/
załącznik nr 1 do uchwały (42kB) word

załącznik nr 2 do uchwały (37kB) word

załącznik nr 3 do uchwały (82kB) word

załącznik nr 4 do uchwały (72kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2010, 12:38:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3066