string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 262Zarząd Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 listopada 2010Zmieniająca Uchwałę Nr 251/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim -II”, Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 262
Zarząd Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2010


Zmieniająca Uchwałę Nr 251/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim -II”,

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


                                        Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                           uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 Typy zajęć przewidziane do realizacji w ramach Projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” dotyczący Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie punkt 2, podpunkt 7 otrzymuje brzmienie:
 
7.
 
Wycieczki edukacyjne
Wycieczka edukacyjna na Międzynarodowe Targi wyposażenia i zaopatrzenia obiektów gastronomii, hoteli i sklepów dla uczniów klas I-IV technikum w zawodzie technik hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik kucharz oraz kucharz małej gastronomii.
 
oraz dotyczący Zespołu Szkół Zawodowych w Unisławiu punkt 4, podpunkt 2 otrzymuje
brzmienie:
2.
Dodatkowe zajęcia w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych
Zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej (wszystkie zawody)
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                            Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                  /Zdzisław Gamański/

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 grudnia 2010, 11:32:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3306