string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 265Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 1 grudnia 2010w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 265
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 1 grudnia 2010


w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430)


                                           Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                              uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr 216/10 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok, Załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie: 

 „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok.
 
 
I.        Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 12.520 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 1.300 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 4.000 zł
3)     kursy i warsztaty nauczycieli – 3.000 zł
4)     szkolenia Rady Pedagogicznej – 3.426 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 794 zł.
 
 
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 18.121 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 2.450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 2.400 zł
3)      kursy i szkolenia – 5.171 zł
4)      szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.100 zł
5)      przejazdy nauczycieli – 6.000 zł.
 
  III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –  20.654 zł, w tym:  
1)      doradztwo metodyczne – 2.500 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 2.800 zł
3) kursy i warsztaty nauczycieli – 14.050 zł
4) przejazdy nauczycieli – 1.304 zł.
 
 IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 30.292 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 27.929 zł
3)      kursy i szkolenia – 1.913 zł.
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 2.855 zł, w tym:
 
1)       dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 300 zł
2)       kursy kwalifikacyjne – 200 zł
3)       kursy i warsztaty nauczycieli – 2.355 zł.
 
VI. Dom Dziecka w Chełmnie – 2.882 zł, w tym:
 
1)      kursy i warsztaty nauczycieli – 1.000 zł
2)      szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.882 zł.”
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu                                                                                
                                                                                         /Zdzisław Gamański/
 
   

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 grudnia 2010, 11:27:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3546