string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 264Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 1 grudnia 2010w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego polegającego na sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, stanowiącej własność Powiatu ChełmińskiegoNa podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 37 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675) § 1 Uchwały nr XXIX/251/10 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego

Uchwała nr 264
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 1 grudnia 2010


w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego polegającego na sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 37 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675) § 1 Uchwały nr XXIX/251/10 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego


                                          Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                              uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić drugi przetarg ustny nieograniczony polegający na sprzedaży nieruchomości rolnej będącej własnością Powiatu Chełmińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7 o powierzchni 0,3800 ha, stanowiącej grunty orne klasy:
- RIIIa o powierzchni 0,1200 ha,
- RIIIb o powierzchni 0,0800 ha,
- RIVa o powierzchni 0,1800 ha,
położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, objętej księgą wieczystą nr TO1C/00012816/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie.
 
§ 2. Ustalić cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 na kwotę 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 
§ 3. Ustanowić wadium za nieruchomość opisaną w § 1 na kwotę 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).
 
§ 4. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                         Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
                                                                                /Zdzisław Gamański/

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 grudnia 2010, 10:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4623