string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 260Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 listopada 2010W sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U.Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 25 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz.U.Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art.15 ust.2a, 2b i 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zm.)

Uchwała nr 260
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 listopada 2010


W sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz.U.Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 25 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz.U.Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art.15 ust.2a, 2b i 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zm.)


                                            Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                               uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołać komisję do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.
 
§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby:
1.      Janina Siemiątkowska – przewodnicząca komisji – Skarbnik Powiatu
2.      Ewa Wirosławska – z-ca przewodniczącego komisji – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
3.      Magdalena Ratowska – członek komisji – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
4.      Ewa Sierocka – członek komisji – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
5.      Dariusz Jach – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom w Chełmnie)
 
§ 3. Komisja konkursowa może rozstrzygać w składzie minimum, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                                    /-/ Zdzisław Gamański

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 grudnia 2010, 10:35:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2756