string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 257Zarządu Powatu Chełmińskiegoz dnia 3 listopada 2010w sprawie powierzenia zadań Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmnie w zakresie zatwierdzania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na podstawie art.32 ust.1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn.zm.)

Uchwała nr 257
Zarządu Powatu Chełmińskiego
z dnia 3 listopada 2010


w sprawie powierzenia zadań Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmnie w zakresie zatwierdzania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art.32 ust.1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn.zm.)


                                              Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                               uchwala się co następuje:

§ 1. Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmnie powierza się wszelkie zadania w zakresie zatwierdzania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów, o których mowa w § 1, na terenie powiatu chełmińskiego, a w szczególności do:
1.      zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
2.      podpisywania umów dotyczących realizacji projektów i aneksów do tych umów
3.      sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych,
4.      zatwierdzania, podpisywania i składania sprawozdań z realizacji projektów,
5.      kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu. 

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie do bieżącego informowania Zarządu Powiatu w Chełmnie o przebiegu realizacji prac, nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Chełmnie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                                   
                                                                                         /Zdzisław Gamański/
 
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 grudnia 2010, 10:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2815