string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 192Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 4 listopada 2009w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr 162/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 czerwca 2009 r. Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 192
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 4 listopada 2009


w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr 162/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 czerwca 2009 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 134/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr 162/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 24 czerwca 2009 r., Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
 
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok.
 
I. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 10.572 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 1.300 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 6.800 zł
3)     kursy i warsztaty - 700 zł
4)     szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.000 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 772 zł.
 
 
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 16.978 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 2.450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 1.600 zł
3)      kursy i szkolenia – 8.878 zł
4)      szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.050 zł
5)      przejazdy nauczycieli – 3.000 zł.

 
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –  19.446 zł, w tym:  
1)      doradztwo metodyczne – 2.450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 3.800 zł
3) kursy i warsztaty nauczycieli – 4.815 zł
4) szkolenia Rady Pedagogicznej – 4.500 zł
5) przejazdy nauczycieli – 3.881 zł.
 
 
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 29.286 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 500 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 23.300 zł
3)      kursy i warsztaty – 380 zł
4)      szkolenia Rady Pedagogicznej – 360 zł
5)      kursy i szkolenia – 4.746 zł.
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 2.444 zł, w tym:
 
1)       dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 140 zł
2)       kursy kwalifikacyjne – 600 zł
3)       kursy i szkolenia – 1.704 zł.
 
VI. Dom Dziecka w Chełmnie – 3.068 zł, w tym:
 
1)      kursy i warsztaty – 1.000 zł
2)      szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.068 zł.”
 
  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu  
 Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 lutego 2010, 14:24:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3780