string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 190Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 października 2009w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753) w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 190
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 października 2009


w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753) w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Szczegółowy określający zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu

 /Zdzisław Gamański/
 
 
 
 
  załącznik do uchwały (443kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 lutego 2010, 14:04:27)

Ostatnia zmiana: Dorota Ruczewska (18 lutego 2010, 14:17:23)
Zmieniono: dodano załącznik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2798