string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 185/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 września 2009w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”, realizowanego w ramach 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753)

Uchwała nr 185/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 września 2009


w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”, realizowanego w ramach 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdzić i przyjąć do realizacji projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu

 /Zdzisław Gamański/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 października 2009, 09:04:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2439