string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 183/2009Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 września 2009w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim”, Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753)

Uchwała nr 183/2009
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 września 2009


w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim”,

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Szczegółowy określający zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez rozwój przedszkola specjalnego w powiecie chełmińskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu

/Zdzisław Gamański/
 
  załącznik do uchwały (162kB) word

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (16 września 2009, 09:46:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2548