Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 48) starsze przetargi »zamówienie na:

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11/2020
wartość: PONIŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 21 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego, dostawa olejów silnikowych, płynów oraz akcesoriów...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 12/2020
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 12 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Środki ochrony indywidualnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 10/2020
wartość: PONIŻEJ 30.000 EURO
termin składania ofert: 10 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania...

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 8/2020
wartość: POWYŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 31 lipca 2020  10:15
wynik postępowania: Wynik postępowania na platformie zakupowej link poniżej 

zamówienie na:

Modernizację istniejącego placu zabaw przy przedszkolu SOSzW w Chełmnie w ramach projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 29 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zamówienie udzielone konsorcjum następujących firm: - Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń, - BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński, Czemlewo, 86-070 Dabrowa Chełmińska. 

zamówienie na:

Remont ogrodzenia boiska szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, przy ul. Dworcowej 20-22 w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.2.2018.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 23 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożyła firma Usługi Remontowo – Budowlane i Transportowe Arkadiusz Bogdański, Nowe Dobra 106, 86-200 Chełmno, na kwotę 43.250,00 zł. brutto, oferta nie przekracza kwoty zarezerwowanej w budżecie na wykonanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa środków czystości.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7/2020
wartość: POWYŻEJ 214.000 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.2.2020.MA
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożona przez: PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, cena oferty: 291,61 zł netto za 1 MWh, cena łączna: 189 741,88 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta nie podlega odrzuceniu - Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. 

zamówienie na:

wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Siedziby Statostwa Powiatowego w Chełmnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG
wartość: poniżej 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 8, złożona przez Firmę Budowlaną Fijałkowski i S-ka Sp. z o.o., ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń. Oferta została najwyżej oceniona a oferent dostarczył wszystkie wymagane dokumenty. Przedstawione dokumenty są zgodne z zapisami SIWZ i komisja nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.1.2019.2020.JG
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Tomasz Rosłan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi dla budownictwa „ROSBUD”, Tomasz Rosłan”, Wielkie Lniska 9, 96-300 Grudziądz. Oferta jest najwyżej ocenioną ofertą, jest kompletna i najwyżej oceniona ze wszystkich złożonych i nie odrzuconych ofert. 

zamówienie na:

Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.3.2020.KŻ
wartość: Poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2020  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana w dniu 10.07.2020 r. 

zamówienie na:

Dostawa ziemniaków, warzyw świeżych i kiszonych, owoców, warzyw mrożonych i owoców mrożonych, wyrobów gotowych do ZOZ w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 6/2020
wartość: PONIŻEJ 214 000 EURO
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego dla ZOZ Chełmno.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 5/2020
wartość: PONIŻEJ 214 000 EURO
termin składania ofert: 1 czerwca 2020  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Chełmińskiego wraz z podległymi jednostkami

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.1.2020.MA
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2020  11:00
wynik postępowania: za najkorzystniejszą uznano ofertę: w części I: ofertę nr 4, złożoną przez TUW TUW, Biuro Regionalne w Toruniu, ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń, w części II: ofertę nr 5, złożoną przez InterRisk TU VIG S.A., ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa. 

zamówienie na:

Zakup wyposażenia sportowego do sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSW w Chełmnie wraz z dostawą i montażem

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.2.2018.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 19 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Najtańszą ofertę złożyła: F.H.U. TREES-SPORT Andrzej Szymański, ul. pl. Jana Kilińskiego 6, 35-005 Rzeszów , na kwotę 64.450,00 zł. brutto 

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.2.2020.KŻ
wartość: Poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych, wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako odrębny plik do pobrania. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28.05.2020 r. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny, na odcinku według kilometrażu drogi od km 5+488,00 do km 12+661,00”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.6.2020.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Z uwagi na objętość danych wynik postępowania został zamieszczony poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 28.05.2020 r. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo kosztorysowej inwestycji pn. „Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku szkoły SOSzW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.5.2017.2018.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: W wyniku analizy ofert komisja stwierdza, że najtańszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin Sp. z o.o., ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz 

zamówienie na:

przeprowadzenie szkoleń – wizyt studyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” nr RPKP.10.02.03-04-0019/19.

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.2.2019.2020.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania zamieszczono poniżej. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć (kursów/szkoleń) w ramach projektu pn.: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.2.2019.2020.JG
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania zamieszczono w treści poniżej.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 48) starsze przetargi »