Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 68) starsze przetargi »zamówienie na:

Badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2013 r.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Cenowe
nr sprawy: 32/2013
wartość: PONIŻEJ 14000 EURO
termin składania ofert: 25 października 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.3221.3.2013.KŻ
wartość: Poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2013  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest poniżej, jako plik do pobrania. Umowy z wykonawcami na poszczególne części przedmiotu zamówienia zostały podpisane w dniu 31.10.2013 r. 

zamówienie na:

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.3221.2/2013.KŻ
wartość: Poniżej 5000000 euro
termin składania ofert: 18 października 2013  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.3221.2.2013.KŻ), którego przedmiotem są roboty polegające na likwidacji przełomów drogowych na drogach powiatowych powiatu chełmińskiego, w wyniku, którego złożono oferty w dniu 18.10.2013 r., Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” Sp. J., 87-140 Chełmża, ul. B. Głowackiego 20. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 2 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 91,83 pkt; Oferta nr 2 - liczba pkt w kryterium cena - 100,00 pkt. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 31.10.2013 r. 

zamówienie na:

Usługa polegająca na prowadzeniu lub obsłudze zajęć edukacyjnych w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 16 października 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 31/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 11 października 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.3221.1.2013.KŻ
wartość: Poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2013  10:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD.3221.1.2013.KŻ), którego przedmiotem jest dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego w sezonie zimowym 2013/2014, w wyniku, którego złożono ofertę w dniu 03.10.2013 r., Powiatowy Zarząd Dróg zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLIDUS, Iwona Margulewicz, 16-100 Sokółka, Podkamionka. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 jest jedyną ofertą, która została złożona w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:brak pozostałych wykonawców. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - liczba pkt w kryterium cena - 100 pkt. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 08.10.2013 r. 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim IV”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 18 września 2013  09:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim IV”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 4 września 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWYCH, DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1608C GRUBNO – WIELKIE CZYSTE ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 1625C JELENIEC – CEPNO

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.272.7.2013.KŻ
wartość: Poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 3 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania zamieszczono poniżej w odrębnym pliku. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 26.09.2013 r. 

zamówienie na:

Adaptacja części pomieszczeń szkolnych ZS nr 1 w Chełmnie na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.5.2012/2013.JG
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 2 września 2013  10:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 28/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 20 sierpnia 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KT.A.272.1.2013.KL
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 14 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chełmnie” informujemy, że: 1. Przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 193.270,64 zł brutto. 2. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty: a) Oferta nr 1: „PROTAB” Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Marii Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka, cena oferty: 107.157,60 zł brutto, 76 pkt. b) Oferta nr 2: „EUROTAB” Sp. z o.o.., Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje, cena oferty: 85.305,05 zł brutto, 96 pkt. c) Oferta nr 3: BONDER Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 41, 05-500 Piaseczno, cena oferty: 104.659,47 zł brutto, 78 pkt. d) Oferta nr 4: DERPOL Sp. z o.o., ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa, cena oferty: 82.238,11 zł brutto, 100 pkt. 3. Wszystkie złożone oferty są ważne. 4. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez firmę DERPOL Sp. z o.o., ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa. W związku z tym, że jedynym kryterium oceny była cena, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta z najniższą ceną. 5. Termin podpisania umowy zgodny z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). O dokładnej dacie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wybranego Wykonawcę. 

zamówienie na:

Dostawa odczynników laboratoryjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 27/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 22 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Dostawa wkładek poporodowych oraz ręczników sterylnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 26/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1604C BRZOZOWO - NAWRA

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: PZD.272.6.2013.KŻ
wartość: Poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania zamieszczono poniżej w odrębnym pliku. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 25.07.2013 r. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1613C ROBAKOWO - PNIEWITE

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZD.272.5.2013.KŻ
wartość: Poniżej 5000000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania został zamieszczony poniżej w odrębnym pliku. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.07.2013 r. 

zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 24/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 19 czerwca 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa obłożeń jednorazowych i pieluchomajtek.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 25/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 17 czerwca 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 23/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 13 czerwca 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych oraz siatek chirurgicznych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 21/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 7 czerwca 2013  11:00
wynik postępowania: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 68) starsze przetargi »