Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.2510.2.2018.JG
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 8 listopada 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie: zgodnie z art. 93 ust.1, pkt 6 ustawy Pzp, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

zamówienie na:

zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów powiatu chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2015/16/17/18. JG
wartość: poniżej 221 000 Euro
termin składania ofert: 26 października 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Komisja wnioskuje o nieważnienie postępowania w całości, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).  

zamówienie na:

Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada 2.0"

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKN.D.272.1.6.2018.MJ
wartość: POWYŻEJ 221 000 Euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostaje unieważnione. 

zamówienie na:

Likwidację przełomów drogowych na drodze powiatowej nr 1618C Lisewo – Lipienek oraz drodze powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski, na terenie powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.7.2018.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznej usługi przez psychiatrę w ramach Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 7/POWER/2018
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 27 lipca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione w związku z brakiem złożonych ofert. 

zamówienie na:

Likwidację przełomów drogowych na drodze powiatowej nr 1618C Lisewo – Lipienek oraz drodze powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski, na terenie powiatu chełmińskiego

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.6.2018.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania zostało podane poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej ochrony dezynsekcyjnej i deratyzacyjnej i deratyzacyjnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 9/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 21 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2017/2018.JG
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 

zamówienie na:

ZADANIA WSPÓLNE NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.2.2018.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione. Przyczyna unieważnienia postępowania podana została poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2017/2018.JG
wartość: poniżej 5 225 000 Euro
termin składania ofert: 23 lutego 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 

zamówienie na:

Zakup osłon ochronnych do Pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 4/2018
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 16 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2018.JG
wartość: poniżej 30 tys. Euro
termin składania ofert: 15 lutego 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: W wyniku analizy ofert komisja stwierdza, że wszystkie oferty przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. Najtańszą ofertę złożyła firma VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, na kwotę 22.689,73 zł. brutto, z terminem wykonania zamówienia do dnia 05.03.2018 r. Komisja proponuje unieważnienie postępowania. Uzasadnienie: najtańsza złożona oferta przekracza znacznie środki przeznaczone w budżecie na wykonanie zamówienia o kwotę 7.150,73 zł. ( tj. o 46% planowanej wartości). 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)