Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Czwarty przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 6, 8, 10, 11 i 12 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp). Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3, 7 i 9 zamówienia, ponieważ złożone oferty przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tych części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).  

zamówienie na:

Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3, 6 i 8 i zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp). Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 5 zamówienia, ponieważ złożona oferta znacznie przekracza środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tej części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).  

zamówienie na:

Trzeci przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.4.2016/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 2 listopada 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnia się postępowanie w części nr 3 zamówienia (materiały biurowe), ponieważ wybrany wykonawca, Firma Handlowo-Usługowej „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, uchylił się od podpisania umowy (art. 93, ust.1, pkt 7 Pzp); Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 6, 7, 8, 11 i 12 zamówienia, ponieważ na te części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta (art. 93, ust.1, pkt 1 Pzp); Unieważnia się postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 9 i 10 zamówienia, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczają środki zarezerwowane w budżecie na wykonanie tych części zamówienia (art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp).  

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.2.2017.KŻ
wartość: Poniżej 209000 euro
termin składania ofert: 24 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.3221.1.2017.KŻ
wartość: Poniżej 209000 euro
termin składania ofert: 9 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na objętość informacji, przyczyna unieważnienia została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Drugi przetarg nieograniczony na zakup i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2017/JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 14 września 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1, pkt 6, ustawy Pzp, unieważnia postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający w pierwszym przetargu nieograniczonym na kwotę powyżej 209.000,00 euro, ogłosił o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamiast przekazać ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co spowodowało że pierwszy przetarg unieważniono i co za tym idzie drugi przetarg także nie może być kontynuowany, ponieważ nastąpiła istotna zmiana okoliczności prowadzenia postępowania. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1626C SZYMBORNO - KIJEWO KRÓLEWSKIE

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.13.2017.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 września 2017  15:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania dostępna jest poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej przebudowy obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: PZD.DT.3210.12.2017.KŻ
wartość: Poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 6 września 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: Przyczynę unieważnienia postępowania podano poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 

zamówienie na:

ZADANIA WSPÓLNE NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.3.2017.KŻ
wartość: PONIŻEJ 5225000 EURO
termin składania ofert: 1 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczynę unieważnienia podano poniżej w oddzielnym pliku. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2016/2017/JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1, pkt 7, w związku z art. 146 ust.1, pkt 2 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ogłosił o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamiast przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.1.2015/2017.JG
wartość: poniżej 5 225 000 Euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 

zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.4.2015/2017.JG
wartość: poniżej 5 225 000 Euro
termin składania ofert: 21 lipca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp).  

zamówienie na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.4.2015/2017.JG
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć (art. 93, ust.1, pkt. 6 Ustawy Pzp). Istotną zmianą okoliczności jest rezygnacji z zadania podstawowego tj. „Budowy Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego” z uwagi na zbyt wysokie koszty wykonania inwestycji. 

zamówienie na:

Renowacja i konserwacja elewacji budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.BE5.7013.2.2017.JG
wartość: poniżej 5 225 000 Euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Chełmińskiego wraz z podległymi jednostkami

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.G.272.1.2017.MA
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 16 maja 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Powiat Chełmiński informuje, iż unieważnia postępowanie na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Chełmińskiego wraz z podległymi jednostkami w Części I i Części II w związku z niezłożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Dostawa środków dezynfekcyjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 03/2017
wartość: PONIŻEJ 30000 EURO
termin składania ofert: 2 marca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)