Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)zamówienie na:

USUWANIE POJAZDÓW Z TERENU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ORAZ PROWADZENIE PARKINGU STRZEŻONEGO DLA POJAZDÓW USUNIĘTYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KT.A.272.3.2013.KL
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Doskonalenie zawodowe:Dyrektor szkoły jako zarządzający budżetem

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PPP-CH 024/82/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 21 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Doskonalenie zawodowe: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jego podział i dokumentowanie.

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PPP-CH 024/83/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 21 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Doskonalenie zawodowe:Praca z uczniem zdolnym na kołach naukowych.

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PPP-CH 024/84/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 21 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Doskonalenie zawodowe:Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PPP-CH 024/85/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 21 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Szkolenie: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PPP-CH 024/78/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 20 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PPP-CH 024/79/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 20 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PPP-CH 024/80/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 20 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Szkolenie:Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PPP-CH 024/81/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 20 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet.

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tryb zamówienia: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
nr sprawy: PPP-CH 024/77/13
wartość: poniżej 200.000 euro dla usług
termin składania ofert: 20 listopada 2013  15:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.‐Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 901 ze zm. ) unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu pod nazwą: Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim IV

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2013  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie 93 ust.1 pkt 4 ustawy Ppz, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Zakup usługi edukacyjnej – wybór osób do prowadzenia i obsługi zajęć w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.2.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 30 września 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, uzasadnienie unieważnienia postępowania dostępne jest jako plik do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Wywóz nieczystości stałych, komunalnych, niesegregowanych z terenu szpitala.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 30/2013
wartość: PONIŻEJ 14000 EURO
termin składania ofert: 17 września 2013  12:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej. 

zamówienie na:

Zakup wyposażenia do realizacji praktyk i staży zawodowych w ramach projektu „Dobry zawód pewna praca”.

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.041.3.2012.2013.JG
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 7 maja 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie drugiego przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup wyposażenia (odzieży ochronnej) do realizacji praktyk i staży zawodowych w ramach projektu „Dobry zawód pewna praca”, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Łączna kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zadania to 16.160,00 zł. brutto. Złożono dwie oferty z oferowanymi cenami brutto: - oferta nr 1 złożona przez PATHAUS Patrycja Haustein, ul. Obwodowa 52, 84-240 Reda, na kwotę 38.420,00 zł. (31.235,77 zł. netto). - oferta nr 2 złożona przez „MAXMED” Zakład Usługowo Handlowy, Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle, na kwotę 37.560,00 zł. (30.536,59 zł. netto). 

zamówienie na:

Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim

zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PPP-CH 024/25/13
wartość: poniżej 200.000 EURO
termin składania ofert: 9 kwietnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada polega na dokonaniu przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopełnił, powstałego od 20 lutego 2013 r. obowiązku, żądania od Wykonawców dokumentu, który pozwoliłby ocenić, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki określonej w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. W konsekwencji zaistniałego błędu - Wykonawcy nie złożyli wraz z ofertą wymaganego art. 26 ust. 2d ustawy Ppz dokumentu, tj. listy podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Zamawiający na obecnym etapie postępowania (po upływie terminu składania ofert) nie może zmienić SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, a w konsekwencji nie może zażądać od Wykonawców uzupełnienia ofert o dokument, którego nie wymagał, czyli nie może zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - wezwać Wykonawców do uzupełnienia dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 2d. W związku z brakiem żądania omawianego dokumentu w specyfikacji i w ogłoszeniu, Zamawiający nie będzie mógł wykluczyć z postępowania Wykonawców, którzy w prawidłowo przeprowadzonej procedurze, podlegaliby wyłączeniu. Tym samym Zamawiający wykonał czynność z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, która mogła mieć wpływ na ocenę ofert i wynik postępowania. W powstałych okolicznościach Zamawiający nie ma możliwości naprawienia zaistniałego błędu i wyeliminowania wady w postępowaniu. Powstała wada rodzi skutek w postaci dochodzenia nieważności umowy w świetle art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Powyższe wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Zabezpieczenie obiektów i terenu Szpitala ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 6/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 22 lutego 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Obsługa gospodarcza i techniczna Szpitala ZOZ Chełmno w gazy medyczne.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 3/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 8 lutego 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Świadczenie bieżącej obsługi prawnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 4/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 29 stycznia 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

zamówienie na:

Zabezpieczenie obiektów i terenu Szpitala ZOZ Chełmno pod względem elektrycznym.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: 2/2013
wartość: PONIŻEJ 200000 EURO
termin składania ofert: 21 stycznia 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Ze względu na dużą ilość informacji, wynik postępowania dostępny jest jako plik do pobrania poniżej.  

Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19)