Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 48/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/uniewznienie_postepowania_ubezpieczenie_mienia_i_oc_05_12_2011.pdf 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 46/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 16 listopada 2011  09:30
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/uniewaznienie_postepowania_ubezpieczenie_26_10_2011.pdf 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1613C ROBAKOWO – PNIEWITE, odcinek od km 4+308,14 do km 6+107,00

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.15.2011
wartość: PONIŻEJ 4845000 euro
termin składania ofert: 4 października 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Powiat Chełmiński zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W wymaganym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone dwie oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ocenionej, jako najkorzystniejsza i niepodlegającej odrzuceniu ofercie, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia do wartości, odpowiadającej cenie podanej w najkorzystniejszej ofercie.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1634C FOLGOWO – LIPIENEK

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.14.2011
wartość: Poniżej 4845000 euro
termin składania ofert: 3 października 2011  11:30
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Powiat Chełmiński zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W wymaganym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone trzy oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ocenionej, jako najkorzystniejsza i niepodlegającej odrzuceniu ofercie, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia do wartości, odpowiadającej cenie podanej w najkorzystniejszej ofercie.  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1613C ROBAKOWO – PNIEWITE, odcinek od km 4+308,14 do km 6+107,00

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.10.2011
wartość: PONIŻEJ 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 12 września 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Powiat Chełmiński zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W wymaganym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone dwie oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ocenionej, jako najkorzystniejsza i niepodlegającej odrzuceniu ofercie, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia do wartości, odpowiadającej cenie podanej w najkorzystniejszej ofercie.  

zamówienie na:

Przetarg na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 34/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 6 września 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_kredyt_07_09_2011.pdf 

zamówienie na:

Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 25 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Remont auli w budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie przy ul. Dominikańskiej 35

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.B5.2510.1.2011.JG
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Dostawa odczynników laboratoryjnych.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2011
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 24 marca 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/uniewaznienia_postepowania_odczynniki_14_04_2011.pdf http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/sprostowanie_uniewaznienia_postepowania_odczynniki_14_04_2011.pdf 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim - II ”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP/JG.3090-05/10/11
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 14 lutego 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust.1, pkt. 4 Ustawy Pzp). 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)