Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 32/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 6 grudnia 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_gazy_medyczne_08_12_2010.pdf 

zamówienie na:

Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP/JG.3090-02/10
wartość: poniżej 193 tys. euro
termin składania ofert: 29 października 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), prowadzone przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup obudowy dydaktycznej w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim -II” , Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie przetargowe ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 1. Kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na realizację części nr 3 zamówienia to 29.320,90 zł brutto. 2. Kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na realizację części nr 4 zamówienia to 38.643,10 zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 18/2010
wartość: Powyżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_sprzet_medyczny_10_08_2010.pdf 

zamówienie na:

Poprawa stanu infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP/JG.2228-05/2010
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 23 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), iż w prowadzonym przez Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie przy ul. Harcerskiej nr 1  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Poprawa stanu infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta na 1 złożona przez PPH „A-zet” Stanisław Płócienniczak, ul. Śniadeckich 52/22 ,86-300 Grudziądz, oferent oferuje wykonanie zadania za kwotę 75.856,68 zł brutto, w związku z powyższym oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( jedyne kryterium zgodnie z SIWZ to najniższa cena ). Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 1. kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na realizację inwestycji to 109.487,00 zł.brutto. 2. W przetargu udział wzięło i złożyło ważne oferty dwóch Wykonawców: - oferta nr 1 złożona przez PPH „A-zet” Stanisław Płócienniczak, ul. Śniadeckich 52/22, 86-300 Grudziądz, oferujące wykonanie zadania za kwotę 75.856,68 zł brutto, - oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA, Wielkie Lniska 21, 86-302 Grudziądz, oferujące wykonanie zadania za kwotę 119.041,91 zł brutto. O terminie podpisania umowy Powiat Chełmiński zawiadomi telefonicznie. wybranego Wykonawcę. Wybrany Wykonawca uchylił się od podpisania umowy a cena kolejnej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym, na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1613C ROBAKOWO - PNIEWITE

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD/4/2010
wartość: PONIŻEJ 193 000 EURO
termin składania ofert: 11 marca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Powiat Chełmiński, jako Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: W wymaganym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone trzy oferty. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia dwóch Wykonawców z powodu nie wykazania przez tych Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Zamawiający odrzucił oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w jedynej, niepodlegającej odrzuceniu ofercie, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia do wartości, odpowiadającej cenie podanej w ofercie.  

zamówienie na:

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7/2010
wartość: Poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 1 marca 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: http://www.zoz.chelmno.pl/przetargi_pliki/informacjia_o_uniewaznieniu_postempowania_nabial_02_03_2010.pdf 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)