Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 48/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 22.12. 2009 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/35/09 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „ Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla ZOZ w Chełmnie”, nr postępowania 48/2009 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Pl. Rydygiera 86-200 Chełmno działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla ZOZ w Chełmnie”, nr postępowania 48/2009. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 7. UZASADNIENIE: Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający informuje, że na powyższe zamówienie zostanie wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. 

zamówienie na:

Świadczenie obsługi prawnej SP ZOZ w Chełmnie.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 45/2009
wartość: Poniżej 206 000 Euro
termin składania ofert: 24 listopada 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 26.11. 2009 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługi w zakresie obsługi prawnej SP ZOZ w Chełmnie”, nr post. 45/2009 Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4. UZASADNIENIE: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto informujemy, że na powyższe zamówienie zostanie wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TD.3431-1/09
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 3 listopada 2009  12:00
przyczyna unieważnienia: zgodnie z art. 93 ust. 1, pkt 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ Chełmno.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 35/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 26.10 2009 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Pl. Rydygiera 86-200 Chełmno działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala w Chełmnie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Przyszpitalnego Działu Rehabilitacji w chełmińskim Zespole Opieki Zdrowotnej”, nr post. 35/2009. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4. UZASADNIENIE: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 30/2009
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 1 października 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania . Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, działając na podstawie przepisów art. 93 ust. z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych , informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w ramach zamówienia publicznego pn. Zakup nici chirurgicznych. . Nr. postępowania : 30/ 09. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust.1 pkt 4. UZASADNIENIE Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zostanie ponowione zamówienie . 

zamówienie na:

Dostawa Odczynników Laboratoryjnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 23/2009
wartość: Poniżej 206.000 EURO
termin składania ofert: 16 września 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia.21.09.2009 WSZYSCY UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 Prawo Zamówień Publicznych informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert z ofert zgłoszonych do przetargu nieograniczonego pn.”Dostawa odczynników laboratoryjnych do Zespołu Opieki Zdrowotnej”, nr postępowania 23/2009. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty w poszczególnych częściach/pakietach złożone przez Wykonawców: Pakiet nr 1 Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena: 37 517,70 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 2 Oferta nr: 19 Firma: ALPHA DIAGNOSTICS Sp.zo.o. Adres: ul. Gabriela 2, 01-347 Warszawa Cena: 2602,24 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 3 Oferta nr: 9 Firma: EMAPOL Sp.zo.o. Adres: ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk Cena: 1289,35 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 3A Oferta nr: 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena: 3 188,60 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 4 Oferta nr: 9 Firma: EMAPOL Sp.zo.o. Adres: ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk Cena: 5 636,53 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 5 Oferta nr: 2 Firma: MEDRIV Sp.zo.o Adres: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa Cena: 5 806,89 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 6 Oferta nr: 11 Firma: LIMARCO PPHU Adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo Cena: 2 548,61 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 7 Oferta nr: 13 Firma: FARMATOR Sp zo.o. Adres: ul. Szosa Lubicka 36, 87-100 Toruń Cena: 17381,62 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 8 Oferta nr: 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena: 14066,22 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 9 Oferta nr: 11 Firma: LIMARCO PPHU Adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo Cena: 15 097,97 brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt Pakiet nr 10 Oferta nr: 5 Firma: REMED 96 Adres: ul. Bałtycka 8, 44-100 Gliwice Cena: 7104,80 brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 100 pkt UZASADNIENIE WYBORU Na podstawie streszczenia ofert, sprawdzenia kompletności i poprawności złożonych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz wg formuły „spełnia-nie spełnia”, Zamawiający wybrał oferty w poszczególnych częściach/ pakietach, które uzyskały najwyższą ilość punktów w ocenie ofert-wg kryteriów określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert była: -wartość brutto-waga 100%. -maksymalna ilość punktów-100(waga 100%=100pkt). POZOSTALI WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WG KOLEJNOŚCI PRZYZNANYCH PUNKTÓW Pakiet nr 1 Oferta nr 11 Firma: LIMARCO PPHU Adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo Cena:54 927,10 brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 68,30pkt Oferta nr: 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena: 59067,75 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 63,52 pkt Pakiet nr 2 Oferta nr: 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5 , 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena: 2732,78 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 95,22 pkt Oferta nr: 3 Firma: AQUA-MED ZPAM-KOLASA sp.j. Adres: ul. Wólczańska 212, 90-531 Łódź Cena: 2814,10 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 92,47 pkt Pakiet nr 3 Oferta nr 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena: 1327,87 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 97,10 pkt Oferta nr 10 Firma:LENGOMM TRADE INTERNATIONAL Adres: ul. Wólczańska133, 01-919 Warszawa Cena: 1422,03 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 90,67 pkt Oferta nr 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5 , 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena: 3632,65 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 82,53pkt Pakiet nr 3A Oferta nr 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5 , 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena: 1562,20 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 87,78pkt Oferta nr 14 Firma: BIO-MAR Adres: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice Cena: 4948,75 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 64,43pkt Oferta nr 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena: 5055,75 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 63,07pkt Oferta nr 19 Firma: ALPHA DIAGNOSTICS Adres: ul. Gabriela 2, 01-347 Warszawa Cena: 5136,00zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 62,08pkt Pakiet nr 4 Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena: 6 471,05zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 87,10 pkt Oferta nr 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5 , 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena: 6860,48 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 82,16pkt Pakiet nr 6 Oferta nr 14 Firma: BIO-MAR Adres: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice Cena:2746,69 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 92,79pkt Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena:3135,10 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 81,29pkt Oferta nr 9 Firma: EMAPOL Sp zo.o. Adres: ul. Budowlanych 68 Cena:3794,76 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 67,16pkt Oferta nr 8 Firma: MEDAN Adres: ul. Grodowa 1, 44-100 Gliwice Cena:6732,44 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 37,86pkt Oferta nr 7 Firma: AMP POLKA Sp.zo.o. Adres: ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków Cena:7 949,52 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 32,06pkt Oferta nr 17 Firma: HAND-PROD Sp.zo.o. Adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A, 02-496 Warwszawa Cena:12 262,20 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 20,78pkt Pakiet nr 7 Oferta nr 15 Firma: HYDREX Sp.zo.o. Adres: ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa Cena:17 822,56 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 97,53pkt Oferta nr 1 Firma:Biuro Handlowo-Usługowe Danuta Brzozowska Adres: ul. Pl. Zwycięstwa nr 2, 90-312 Łódź Cena:18 337,23 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 94,79pkt Pakiet nr 8 Oferta nr 16 Firma: STAMAR Adres: ul. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza Cena:16 343,72 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 86,06pkt Oferta nr 18 Firma: DRG MedTek Sp.zo.o. Adres: Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa Cena:17 576,98 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 80,03pkt Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul.Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena:17 912,47 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 78,53pkt Oferta nr 9 Firma: EMAPOL Sp.zo.o. Adres: ul.Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk Cena:18 642,70 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 75,45pkt Pakiet nr 9 Oferta nr 20 Firma: KSELMED Adres: ul. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz Cena:19051,35 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 79,25pkt Oferta nr 14 Firma: BIO-MAR Adres: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice Cena:20569,68 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 73,40pkt Oferta nr 9 Firma: EMAPOL Sp.zo.o. Adres: ul.Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk Cena:24 301,20 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 62,13pkt Oferta nr 6 Firma: HORIBA ABX Sp.zo.o. Adres: ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa Cena:33 238,48 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 45,42pkt Pakiet nr 10 Oferta nr 12 Firma: BioMaxima S.A. Adres: ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin Cena:7 263,79 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 97,81pkt Oferta nr 4 Firma: MEDITECH Sp.zo.o Adres: ul. Bukowska 237 bud.7, 60-189 Poznań Cena9 807,30 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 72,45pkt Oferta nr 14 Firma: BioMar Sp.zo.o. Adres: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice Cena:9956,35 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 71,36pkt Oferta nr 7 Firma: AMP POLSKA Sp.zo.o. Adres: ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków Cena:10 626,18 zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała 66,86pkt Oferta nr 6 Firma: HORIBA ABX Sp.zo.o. Adres: ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa Cena:12 961,98zł brutto, stabilność ceny 12 m-cy Firma w kryterium cena- uzyskała54,81pkt Informacja o unieważnieniu postępowania. Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno- działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Dostawa odczynników laboratoryjnych do Zespołu Opieki Zdrowotnej”, nr postępowania 23/2009. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art.93 ust.1 pkt 4. UZASADNIENIE Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zostanie ponowione zamówienie.  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brzozowo- Unisław, etap II”

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 206 TYS. EURO
termin składania ofert: 9 czerwca 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art.93 ust.3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm.) zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione w oparciu o art.93 ust.1 pkt. 7 ww. ustawy. Uzasadnienie: Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie bowiem z art.146 ust. 1 Prawo zamówień publicznych nie można zawrzeć prawnie skutecznej umowy jeżeli ogłoszenie o przetargu nie ukazało się we właściwym Biuletynie Informacyjnym. W przedmiotowej sprawie ogłoszenie ze względu na wartość zamówienia powinno ukazać się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( wartość zamówienia powyżej 206.000 euro dla dostaw lub usług), tymczasem ukazało się wyłącznie w Biuletynie Zamówień Publicznych W tym stanie rzeczy zaszła przesłanka o której mowa w art.93 ust.1 pkt 7 UZP wobec czego należało jak na wstępie. Mając na uwadze powyższe fakty, zdaniem zamawiającego zachodzą okoliczności wskazane w art. 93 ust.1 pkt. 7 ww. ustawy, co skutkuje obligatoryjnym unieważnieniem postępowania. 

zamówienie na:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1634C FOLGOWO - LIPIENEK

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 5150000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/10/2009), którego przedmiotem są roboty polegające na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek, Powiat Chełmiński zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: W wymaganym terminie składania ofert, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, nie została złożona w siedzibie Zamawiającego żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

zamówienie na:

Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno. , zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 8 maja 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: N/Znak : ZOZ/II/ZP/48/2009 Do wszystkich Wykonawców nr post.: 19 / 2009 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr post. 19/2009 prowadzonego w trybie postępowania ofertowego na przebudowę i modernizację systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno. ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania ZOZ Chełmno Plac Rydygiera 1 86-200 Chełmno , zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i modernizację systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno, prowadzonego w trybie postępowania ofertowego w związku z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2007r. , Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami /. UZASADNIENIE W dniu 15.04.2009r. ogłoszone zostało postępowanie o zamówienie publiczne na przebudowę i modernizacje systemu wentylacji kuchni szpitalnej w ZOZ Chełmno .W toku postępowania 3 firmy zgłosiły swoje oferty .Oferty zostały sporządzone na podstawie projektu przygotowanego przez firmę EKOPROJTERM Projektowanie Nadzory Wykonawstwo Tadeusz Szwaracki Ul. Śniadeckich 71/24 , 86-300Grudziądz . Projektant przygotowując projekt obowiązany był do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń , w tym również pozwolenia od Kujawsko- Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Projektant zapewnił zmawiającego , że wszystkie pozwolenia zostały uzyskane , w związku z czym wszczęto postępowanie w niniejszej sprawie . W dniu 25.05.2009r. projektant dostarczył do siedziby zamawiającego pismo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu , z którego wynikało , że Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków negatywnie zaopiniował lokalizację przewodu wentylacyjnego odprowadzającego powietrze z pomieszczenia kuchennego , na elewacji szpitala przy Placu Rydygiera 1 w Chełmnie .Biorąc pod uwagę negatywną ocenę Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora , wybór oferty w niniejszym postępowaniu jest niemożliwy bowiem pojawiła się okoliczność , o której zamawiający nie wiedział , a która powoduje , że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym . Wszystkie oferty zakładają , iż przewód wentylacyjny odprowadzający powietrze z pomieszczenia kuchennego zlokalizowany jest na zewnątrz budynku .Takie wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , gdyż jest ono niezgodne z zaleceniami konserwatora a w konsekwencji doprowadziłoby do konieczności wykonania rozbiórki wentylacji . Z w/w przyczyn zamawiający podjął działania wskazane w sentencji niniejszego pisma . St.inspektor ds.zam.publicznych – Barbara Prybińska 

zamówienie na:

Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: N/Znak: ZOZ/II/ZP/29/2009 ZAWIADOMIENIE Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : "Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie ”. nr spr. 17/2009 1. Zamawiający zawiadamia , że postępowanie przetargowe pn." Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie” zostało unieważnione . 2. Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z póż. zmianami ( Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). Zgodnie z w/w przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu . Zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych informacja została zamieszczona na stronie internetowej ZOZ- u . St. inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska 

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1624C BRUKI KOKOCKA - JELENIEC

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 17 marca 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Cena brutto za wykonanie zamówienia podana w najkorzystniejszej ofercie przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1622C CHEŁMNO - SZTYNWAG

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 tys. euro
termin składania ofert: 17 marca 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: PZD/5/2009), którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag, Powiat Chełmiński zawiadamia, że w wyniku oceny złożonych w dniu 17.03.2009 r. ofert, postanowił unieważnić postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: Cena brutto za wykonanie zamówienia podana w najkorzystniejszej ofercie, niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

zamówienie na:

Dostawa jednej sztuki ambulansu sanitarnego typu A1

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 16 stycznia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno, dnia 21.01.2009r N/Znak : ZOZ/II/ZP/107/2009 Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2 / 2009 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typuA1 . ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty firmy: Ratownik M. Wnorowski ul. Odyńca 55/10 02-606 Warszawa działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 1 firmy Ratownik w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typuA1 . Uzasadnienie Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typu A1, Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia ambulansu o mocy silnika powyżej 150 kM z momentem obrotowym powyżej 350 Nm. Tymczasem firma „RATOWNIK” w swojej ofercie określiła, iż dostarczany przez nią pojazd posiada moc silnika 145 kM z momentem obrotowym powyżej 320 Nm. Niezależnie od powyższego Zamawiający w SIWZ wymagał, aby dostarczany pojazd posiadał napęd na koła przednie i tylne, podczas gdy z oferty wynika, iż pojazd posiada napęd wyłącznie na koła przednie. Również oferent nie spełnił warunków dotyczących wagi noszy, która w świetle SIWZ nie mogła przekraczać 50 kg, podczas gdy w ofercie określono wagę noszy na 51 kg. Niezależnie od powyższego oferent nie określić marki i modelu noszy, co stanowiło niewykonanie SIWZ w tym zakresie. Powyższe oznacza, iż oferta firmy Ratownik M. Wnorowski ul.Odyńca 55/10 02-606 Warszawa nie spełnia warunków SWIZ a tym samym podlega ona odrzuceniu. o odrzuceniu oferty firmy: W.A.S. WIETMARSCHER POLSKA Sp.z o.o. , ul.Nowa 2 , 87- 162 Lubicz Górny działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 2 firmy W.A.S. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typuA1 . Uzasadnienie Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego typu A1, Wykonawca zobowiązany był dostarczyć pojazd o napędzie na koła przednie i tylne, podczas gdy z oferty wynika, iż pojazd posiada napęd wyłącznie na koła przednie. Niezależnie od powyższego z przedstawionej dokumentacji techniczno-ruchowej ambulansu wynika , iż w przedziale medycznym zostały zainstalowane dwa fotele obrotowe , podczas gdy z treści SIWZ wynikało , iż Zamawiający wymaga w przedziale medycznym zainstalowania trzech foteli obrotowych . Powyższe oznacza, iż oferta firmy W.A.S. WIETMARSCHER POLSKA Sp.z o.o. , ul.Nowa 2 , 87-162 Lubicz Górny nie spełnia warunków SWIZ a tym samym podlega ona odrzuceniu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. W/w pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej ZOZ – u www.zoz.chelmno.pl Komisja przetargowa : Przewodniczący komisji - Lek. med.Tahrir Abubakr Z-ca przewodniczącego - Kierowca – ratownik Jan Waszczuk Sekretarz komisji St. Inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska Chełmno, dnia 21.01.2009r. N/Znak: ZOZ/II/ZP/106/2009 Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : ” Dostawa 1 sztuki ambulansu typu A1 ”. Znak sprawy Nr 2/2009 1. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) zawiadamia , że postępowanie przetargowe pn. ”Dostawa 1 sztuki ambulansu typu A1 ”zostało unieważnione. 2. Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z póż. zmianami ( Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). Zgodnie z w/w przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 3. Niezależnie od powyższego oferta firmy Ratownik M. Manerowski ul. Odyńca 55 lok.10 , 02-606 Warszawa na kwotę 216.930,57 zł brutto , przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym zadaniu tj. 190.000,00 zł brutto. W/w pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej ZOZ – u www.zoz.chelmno.pl Komisja przetargowa : Przewodniczący komisji - Lek. med.Tahrir Abubakr Z-ca przewodniczącego - Kierowca – ratownik Jan Waszczuk Sekretarz komisji St. Inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)