Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Zakup i dostawę karetki przewozowej

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 29 grudnia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : ” Dostawa karetki przewozowej wraz z noszami”. Znak sprawy Nr 35/2008/ZP Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ) zawiadamia , że postępowanie przetargowe pn.” Dostawa karetki przewozowej wraz z noszami”zostało unieważnione. Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z póż. zmianami ( Dz. U. z 2007r. nr 223 , poz. 1655 z póż. zmianami ). Zgodnie z w/w przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu . Oferta nr : 1 Firma : „RATOWNIK” M. Wnorowski Adres : ul. Odyńca 55 lok.10 , 02-606 Warszawa Cena : 217.822,92 zł brutto Firma w kryterium cena – uzyskała 100,00 pkt.; .; uzyskując łączna punktację 100,00 pkt. ; Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy tj.: cena najkorzystniejszej oferty 217.822,92 zł brutto przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym zadaniu tj.: 190.000,00 zł. brutto. W/w pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej ZOZ – u www.zoz.chelmno.pl Komisja przetargowa : Przewodniczący komisji - Lek. med.Tahrir Abubakr Z-ca przewodniczącego - Kierowca – ratownik Jan Waszczuk Sekretarz komisji St. Inspektor ds. zamówień publicznych - Barbara Prybińska 

zamówienie na:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 30 listopada 2008  15:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie konkursu ze względu na brak ofert spełniających wymagania. 

zamówienie na:

Dostawa mięsa , wędlin i drobiu.

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133.000 EURO
termin składania ofert: 27 października 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Dotyczy: Unieważnienia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : ”Dostawa mięsa , wędlin i drobiu przez ZOZ w Chełmnie ”. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że postępowanie przetargowe na dostawę mięsa , wędlin i drobiu ”. zostało unieważnione. Podstawą unieważnienia jest art. 93 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia . Zgodnie z w/w przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego . W niniejszym postępowaniu Zamawiający zarówno w SIWZ jak i w ogłoszeniu o przetargu niewłaściwie określił przedmiot zamówienia , poprzez określenie , że przedmiotem zamówienia jest „ dostawa mięsa, wędlin i drobiu przez ZOZ w Chełmnie” . Powyższy zapis był nieprawidłowy i powinien brzmieć „ dostawa mięsa , wędlin i drobiu do ZOZ w Chełmnie” . Wskazany wyżej błąd mógł wprowadzić w błąd ewentualnych wykonawców , w związku z czym należało unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dostawa mięsa , drobiu przez ZOZ Chełmno” W związku z powyższym stanowisko Zamawiającego zawarte w niniejszym piśmie zostaje zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia . 

zamówienie na:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 30 września 2008
przyczyna unieważnienia: Nie wpłynęły żadne oferty. 

zamówienie na:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 10 września 2008  15:00
przyczyna unieważnienia: Brak kandydatów spełniających kryteria. 

zamówienie na:

Dostawa Paliw

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 100.700,00 PLN
termin składania ofert: 30 stycznia 2008  09:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie unieważnione ze względu na brak technicznych możliwości zamieszczenia ogłoszenia na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych w przewidywanym terminie zgodnie z prawem zamówień publicznych. Uzasadnienie prawne: Art. 93ust.1 pkt 6,7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)