Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

ZAKUP ETYLINY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO I GAZU LPG DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH NALEŻĄCYCH DO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 21 grudnia 2007  10:00
wynik postępowania: Otrzymano 1 ofertę z ceną brutto 217395,36 zł. Oferta złożona przez PUH Auto-Handel Stacja paliw, Henryk Konopacki, ul. Wybudowanie 7, 86-200 Chełmno. Umowa zostanie podpisana po upływie 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku łącznika w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie – I etap

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 17 października 2007  12:00
wynik postępowania: Otrzymano 2 oferty, oferta z najniższą ceną: 113844.65 zł., oferta z najwyższą ceną: 190734.47 zł. Umowę podpisano dnia 26.10.2007 ze Spółdzielnią Produkcji Rolnej - Zakład Remontowo-Budowlany Osnowo, Osnowo, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie. Cena wybranej oferty: 113844.65 zł. 

zamówienie na:

Odwodnienie piwnic budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 4 października 2007  12:00
wynik postępowania: Otrzymano 3 oferty, oferta z najniższą ceną: 209626.69., oferta z najwyższą ceną: 307282.08. Umowę podpisano dnia 26.10.2007 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym PERFEKTA, Wielkie Lniska 28, 86-302 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Cena wybranej oferty: 209626.69 zł. 

zamówienie na:

dostawę węgla oraz miału węglowego na plac kotłowni ZS CKP w Grubnie w sezonie grzewczym 2007/2008

zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 26 września 2007  10:00
wynik postępowania: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubie, 86-212 Stolno ogłasza, wyniki postępowania przetargowego, ogłoszonego w dniu 17.09.2007r. na stronie internetowej szkoły, gazecie „Pomorskiej”, oraz na stronie biuletynu zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 26.09.2007r. o godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego. Komisja przetargowa w wyniku postępowania wybrała firmę „ Węglopol” z Torunia z uwagi na fakt, że firma ta zaproponowała nam korzystną cenę oraz najdłuższy i najkorzystniejszy termin płatności, co jest niezwykle ważne dla naszej placówki.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1628C Trzebcz Królewski - Zegartowice

zamawiający: Powiat Chełmiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 278 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2007  11:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1628C Trzebcz Królewski – Zegartowice (nr sprawy: PZD/10/2007), w wyniku którego złożono oferty w dniu 14.09.2007 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., 87-100 Toruń, ul. Polna 113. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nr 2 jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, złożoną w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1; liczba pkt w kryterium: cena brutto za wykonanie zamówienia: 98,10; łączna punktacja: 98,10. Oferta nr 2; liczba pkt w kryterium: cena brutto za wykonanie zamówienia: 100; łączna punktacja: 100. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 03.10.2007 r.  

zamówienie na:

DOSTAWĘ CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM DO WYKONYWANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2007  12:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania prac utrzymaniowych w pasie drogowym dróg powiatowych (nr sprawy: PZD/9/2007), w wyniku którego złożono ofertę w dniu 07.08.2007 r., Powiat Chełmiński zawiadamia o wyborze oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: „ROLMEX-MISIUDA” Spółka jawna, 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 264C. Wybrana oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: jedynym kryterium oceny była cena brutto za wykonanie zamówienia, jedyna złożona oferta otrzymała 100 punktów. Umowa została zawarta w dniu 17.08.2007 r. 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1622C CHEŁMNO - SZTYNWAG

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 5 278 000 EURO
termin składania ofert: 30 lipca 2007  09:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 30.07.2007 r., Pełnomocnik Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg, zawiadamia o wyborze oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu: brak innych Wykonawców. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 1) Nr oferty: 1, a) kryterium oceny: cena brutto za wykonanie zamówienia - liczba punktów w kryterium: 300, b) punktacja łączna oferty: 300 punktów.  

zamówienie na:

Dostawę aparatu cyfrowego RTG wraz z montażem i uruchomieniem , z płatnością ratalną

zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 137000 EURO
termin składania ofert: 25 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03- 821 Warszawa, Wartość łączna do zapłaty ( cena sprzętu i koszt finansowania) : 1.182.016,00 zł brutto, firma w kryterium cena – uzyskała 100,00 pkt.; uzyskując łączna punktację 100 ,00pkt. 

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1634C Folgowo - Lipienek

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 60 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2007  09:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: remontu drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek (nr sprawy: PZD/7/2007), w wyniku którego złożono ofertę w dniu 12.06.2007 r., Pełnomocnik Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 21.06.2007 r.  

zamówienie na:

Inwestycje drogowe na terenie gminy Lisewo

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2007  09:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są inwestycje drogowe na terenie gminy Lisewo, obejmujące: - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1613C Robakowo – Pniewite, - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1618C Lisewo – Lipienek, w wyniku którego złożono oferty w dniu 11.06.2007 r., Pełnomocnik Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., 87-100 Toruń, ul. Polna 113. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, a cena była jedynym kryterium oceny ofert. Oferta została złożona w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 21.06.2007 r.  

zamówienie na:

WYKONANIE REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR 1620C GÓRNE WYMIARY - PODWIESK

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 21 maja 2007  09:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: remontu drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary – Podwiesk w wyniku, którego złożono oferty w dniu 21.05.2007 r., Pełnomocnik Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg, zawiadamia o wyborze ofert złożonych przez Wykonawców: 1)Dla części 1 zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert, dotyczącą części 1 zamówienia. Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie części 1 zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jej realizację. 2)Dla części 2 zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie części 2 zamówienia, złożoną w wymaganym terminie składania ofert, przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie części 2 zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jej realizację. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 31.05.2007 r. 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy południowej obwodnicy Miasta Chełmna.

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 tys. euro
termin składania ofert: 26 marca 2007  09:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy południowej obwodnicy miasta Chełmna, łączącej drogę wojewódzką nr 550 z drogą krajową nr 1, w wyniku którego złożono oferty w dniu 26.03.2007 r., Pełnomocnik Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg, informuje o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: PROFIL – Drogi i Mosty, mgr inż. Andrzej Stachowicz, 86-300 Grudziądz, ul. Skarżyńskiego 5/1. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest ofertą zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, a cena była jedynym kryterium oceny ofert. Przedmiotowa oferta została złożona w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 25.04.2007 r.  

zamówienie na:

Dostawę kationowej emulsji asfaltowej, niemodyfikowanej, szybkorozpadowej klasy K1-65.

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 tys. euro
termin składania ofert: 23 marca 2007  09:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kationowej emulsji asfaltowej, niemodyfikowanej, szybkorozpadowej klasy K1-65, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 23.03.2007 r., Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie,zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie całości zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 03.04.2007 r.  

zamówienie na:

Dostawę kruszywa łamanego do nawierzchni drogowych

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 tys. euro
termin składania ofert: 23 marca 2007  09:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kruszywa łamanego do nawierzchni drogowych,w wyniku którego złożono ofertę w dniu 23.03.2007 r., Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie całości zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 03.04.2007 r.  

zamówienie na:

leasing finansowy i dostawa aparatu RTG CYFROWEGO

zamawiający: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 137.000 EURO
termin składania ofert: 6 marca 2007  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta nr 1 jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena za wykonanie zamówienia, podana w ofercie, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: jedynym kryterium oceny była cena brutto za wykonanie zamówienia, jedyna złożona oferta otrzymała 100 punktów. Nazwa i adres wykonawcy nr 1 : Siemens Sp. z o.o. Ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa Umowa z w/w oferentem została zawarta w dniu 17.08.2007r. na okres 4 lat. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja dróg powiatowych - przebudowa ciągu Podwiesk - Paparzyn i odcinka Malankowo - Chrusty"

zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg działający w imieniu Powiatu Chełmińskiego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 19 lutego 2007  09:00
wynik postępowania: W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych – przebudowa ciągu Podwiesk – Paparzyn i odcinka Malankowo – Chrusty”, w wyniku którego złożono ofertę w dniu 19.02.2007 r.,zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie, zawiadamia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę: PROFIL – Drogi i Mosty, mgr inż. Andrzej Stachowicz, 86-300 Grudziądz, ul. Skarżyńskiego 5/1. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w wymaganym terminie składania ofert. Oferta została złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Cena brutto za wykonanie całości zamówienia podana w ofercie wynosi 128 100,00 PLN i nie przekracza kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 28.02.2007 r. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)