Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Chełmna prawa własności nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb 4 miasta Chełmna23.02.2024

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Chełmna prawa własności nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb 4 miasta Chełmna

23.02.2024

Chełmno, dnia 21 lutego 2024 r.

GKN.C.6821.2.2024.JB

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1722) informuję, że na wniosek Burmistrza Miasta Chełmna, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Chełmna prawa własności nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 163/2, o pow. 0,2588 ha, obręb 4 miasta Chełmna stanowiącej drogę ogólnodostępną.
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1, pok. nr 108, tel. 56 677 24 54 lub 533 322 296, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 730 –1530, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1430).
2. Z dniem doręczenia zawiadomienia nieruchomość objęta wnioskiem, nie może być przedmiotem obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) do dnia, w którym decyzja w sprawie tego wniosku stanie się ostateczna.
3. Czynność z naruszeniem pkt. 2 jest nieważna.

Z up. STAROSTY

Wojciech Bińczyk
WICESTAROSTA

metryczka


Wytworzył: Wojciech Bińczyk (23 lutego 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (23 lutego 2024, 10:52:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41