Zawiadomienie o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości w obrębie nr 7 miasta Chełmna13.02.2024

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości w obrębie nr 7 miasta Chełmna

13.02.2024

Chełmno, dnia 13 lutego 2024 r.

GKN.C.6821.1.2024.JB

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości


Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1722) informuję, że w dniu 13 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak: GKN.C.6821.1.2024.JB w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Chełmno prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 40, o pow. 0,0764 ha, obręb 7 miasta Chełmna stanowiącej drogę ogólnodostępną.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1, pok. nr 108, tel. 56 677 24 54 lub 533 322 296, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 730 –1530, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1430).

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 kpa. Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego.

Z up. STAROSTY

Wojciech Bińczyk
WICESTAROSTA


metryczka


Wytworzył: Wojciech Bińczyk (13 lutego 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (20 lutego 2024, 09:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40