Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej - obręb ewidencyjny Lisewo, gm. Lisewo05.02.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej - obręb ewidencyjny Lisewo, gm. Lisewo

05.02.2024

Toruń, dnia 5 lutego 2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.292.2023.MT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 6 projektowanej na działce ewid. nr 571/2 w obrębie ewid. nr 0011 Lisewo, gm. Lisewo, pow. chełmiński oraz usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo, pow. chełmiński, składającego się z trzech studni głębinowych, tj. studni nr 6 (projektowanej) stanowiącej studnię podstawową (dz. ewid. 571/2 obręb ewid. nr 0011 Lisewo), studni nr 3 (dz. ewid. nr 291/16 obręb ewid. nr 0011 Lisewo) i studni nr 5 (dz. ewid. nr 291/19 obręb ewid. nr 0011 Lisewo) i wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody, za pomocą istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 263/1 obręb ewid. nr 0011 Lisewo oraz wygaszenie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 sierpnia 2020 r., znak: GD.ZUZ.5.421.440.2019.MT udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych (pkt I.1) i wprowadzania ścieków (wód popłucznych) do rowu melioracyjnego (pkt I.2).

Wnioskodawca: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
Data złożenia wniosku: 9 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, Dziale Zgód Wodnoprawnych, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR
Władysław Kołybski
/podpis kwalifikowany/

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44|
e-mail: zz-torun@wody.gov.pl www.wody.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (5 lutego 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (19 lutego 2024, 12:00:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37