Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w Bieńkówce31.01.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w Bieńkówce

31.01.2024

Chełmno, dnia 31-01-2024r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.5.2023.2024.AB
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162 t. j. ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 t. j. ze zm.) – dalej k.p.a, w związku z wnioskiem Wójta Gminy Chełmno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w Bieńkówce”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby przedsięwzięcia.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr: 190/1, 192, 205, 208 oraz działkach przewidzianych do podziału nr: 194/1, 191/3, 204, 207 (obręb ewidencyjny Bieńkówka).

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziałów działek, o których mowa powyżej, staną się z mocy prawa, za odszkodowaniem ustalanym w odrębnych decyzjach, własnością Gminy Chełmno, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz jego załącznikami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 203, lub 206) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia, które także zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń: na tablicach w urzędzie Gminy Chełmno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 1 lutego 2024r.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (31 stycznia 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (1 lutego 2024, 11:23:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47