Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Grubno, gmina Stolno24.10.2023

Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Grubno, gmina Stolno

24.10.2023

Chełmno, dnia 24-10-2023r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.80.2022.2023.SA
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w postępowaniu więcej niż 20 stron, Starosta Chełmiński zawiadamia strony postępowania, że decyzją z dnia 23-10-2023r. uchylił Panu Radosławowi Malinowskiemu decyzję Nr 124/2022 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.80.2022.SA) o pozwoleniu na :

"budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz zewnętrzną instalacją gazową, w zabudowie mieszkaniowej, na działce nr 207/13, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno".

Stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 tekst jednolity ze zm.), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę następuje w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Chełmińskiego.
Zgodnie z atr. 49a § 2 w/w ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie do art. 49 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w niniejszej sprawie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 24 października 2023r.
Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1 w pokoju nr 206 w godz. 730-1530 (we wtorek 730-1630, w piątek 730-1430).

z up. Starosty
Anna Studzińska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska- TREŚĆ DECYZJI -

Chełmno, dnia 23-10-2023 r.

AABŚ.A.6740.1.80.2022.2023.SA

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Malinowskiego, zamieszkałego ………, numer rejestru organu wydającego decyzję - l.dz. 27487/2023,

uchylam za zgodą strony
decyzję własną nr 124/2022
z dnia 26-04-2022r. (znak: AABŚ.A.6740.1.80.2022.SA)

o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz zewnętrzną instalacją gazową, w zabudowie mieszkaniowej, na działce nr 207/13, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno,


wydaną dla :

Pana
Radosława Malinowskiego
...
...

UZASADNIENIE

W dniu 11-09-2023r, Pan Radosław Malinowski zamieszkały …….. wystąpił z wnioskiem o uchylenie decyzji Starosty Chełmińskiego nr 124/2022 z dnia 26-04-2022 r. o pozwoleniu na budowę budynku jednorodzinnego z zewnętrzną linią zasilającą (WLZ) oraz zewnętrzną instalacją gazową, w zabudowie mieszkaniowej, na działce nr 207/13, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno. Wnioskodawca wskazał, iż inwestycja nie została rozpoczęta, i że nie będzie kontynuował budowy.
Pismem z dnia 12-09-2023r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji Starosty Chełmińskiego nr 124/2022 z dnia 26-04-2022 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, na działce nr 207/13, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno i wyznaczono termin na zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, również w aspekcie uchylenia decyzji. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się z aktami, nie wypowiedziała się w sprawie i nie wniosła sprzeciwu w przedmiocie uchylenia decyzji.
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Mając zatem na uwadze powyższe, w tym słuszny interes strony orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).

Otrzymują:
1. Wnioskodawca – Pan Radosław Malinowski
2. strony według wykazu (poprzez publiczne obwieszczenie),
3. a/a.

Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmnie, ul. Kolejowa 1, 86-200 Chełmno,
2. Wójt Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Kolejowa 1, 86-200 Chełmno.

metryczka


Wytworzył: Anna Studzińska (24 października 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (24 października 2023, 16:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116