Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, Grubno, gmina Stolno25.09.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, Grubno, gmina Stolno

25.09.2023

Chełmno, dnia 25-09-2023r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.163.2023.SA
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 tekst jednolity), w związku z udziałem w postępowaniu więcej niż 20 stron, Starosta Chełmiński zawiadamia strony postępowania, że dla Państwa Agnieszki i Jakuba Gruszczyk, została wydana decyzja Nr 167/2023 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.163.2023.SA) o pozwoleniu na :

"budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej według projektu typowego: "Willa Miranda 6 (G2)" z zewnętrzną linią zasilającą (WLZ), zewnętrzną instalacją gazową, na działce nr 207/13 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej oraz przyłączem wody do gminnej sieci wodociągowej, na działkach nr 207/13 i 207/17, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno".
 
Stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 tekst jednolity ze zmianami), w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu więcej niż 20 stron, zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę następuje w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Chełmińskiego.

Zgodnie z art. 49 § 2 zdanie drugie w/w ustawy, w związku z art. 49a zdanie drugie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Stosownie do powyższego w niniejszej sprawie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 25 września 2023r.

Strony mają prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższego można dokonać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1 w pokoju nr 206 w godz. 730-1530 (we wtorek 730-1630, w piątek 730-1430).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (25 września 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (25 września 2023, 15:52:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133