Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”18.09.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”

18.09.2023

Chełmno, dnia 18-09-2023 r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.4.2023.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 162), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 t. j. ze zm.) – dalej k.p.a,, oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 t. j. ze zm.), Starosta Chełmiński zawiadamia strony, i podaje do publicznej wiadomości, że wydał na rzecz Wójta Gminy Chełmno decyzję nr 4/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Decyzja ta jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera m.in. oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja oraz nieruchomości, które na skutek podziału, z mocy prawa staną się własnością Gminy Chełmno. Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

Strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 203, lub 206). Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 18 września 2023r.

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Chełmno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska).

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (18 września 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (18 września 2023, 14:26:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122