Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie14.08.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie

14.08.2023

Chełmno, dnia 14-08-2023r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.1.2023.AB
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 162), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 t. j. ze zm.) – dalej k.p.a,, Starosta Chełmiński zawiadamia strony, że na skutek wycofania wniosku umorzył w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o umorzeniu postępowania oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 203, lub 206). Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 14 sierpnia 2023r.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Beska (14 sierpnia 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (14 sierpnia 2023, 10:50:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123