Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW - Brzozowo, gmina Kijewo Królewskiee28.07.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW - Brzozowo, gmina Kijewo Królewskiee

28.07.2023

Chełmno, dnia 28-07-2022r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.118.2023.AS.SA

INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 - tekst jednolity ze zmianami) Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację, że dla Pana Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Earth Energy, została wydana decyzja Nr 121/2023 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.118.2023.AS.SA) o pozwoleniu na:

budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w zabudowie instalacji odnawialnego źródła energii, na działce nr 125/3, obręb ewidencyjny Brzozowo, gmina Kijewo Królewskie.

Wnioskowana inwestycja obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej do mocy 3,0 MW, która będzie się składała z paneli fotowoltaicznych w ilości sumarycznej 3456 (o mocy 700 kW każdy) na podkonstrukcji stalowej. Dodatkowo na działce nr 125/3 planuje się montaż 28 sztuk inwerterów, montaż jednej sztuki prefabrykowanej stacji transformatorowej, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, układu pomiarowo-rozliczeniowego i urządzenia piorunochronnego. Komunikacja do projektowanej farmy fotowoltaicznej na działce nr 125/3, będzie odbywała się poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej tj. działka nr 104 (według odrębnego opracowania).

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, społeczeństwo ma prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższe możliwe jest w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1 w pokoju nr 206 w godz. 7:30-15:30 (we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30). Treść w/w decyzji zostaje udostępniona od dnia 28-07-2023r. przez okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

z up. Starosty
Anna Studzińska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Studzińska (28 lipca 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (28 lipca 2023, 11:51:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144