Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 060529 C Kiełp – Wybudowanie19.07.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 060529 C Kiełp – Wybudowanie

19.07.2023

Chełmno, dnia 19-07-2023r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.3.2023.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 162), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 t. j. ze zm.) – dalej k.p.a,, Starosta Chełmiński zawiadamia strony, że wydał na rzecz Wójta Gminy Kijewo Królewskie decyzję nr 3/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 060529 C Kiełp – Wybudowanie”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Decyzja ta jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 203, lub 206). Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 19 lipca 2023r.

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska).

z up. Starosty
Anna Studzińska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Studzińska (19 lipca 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (19 lipca 2023, 14:46:10)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (19 lipca 2023, 14:49:49)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131