Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę istniejącej stacji paliw płynnych i gazu z dwoma myjniami samochodowymi - obręb Stolno, gmina Stolno19.07.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę istniejącej stacji paliw płynnych i gazu z dwoma myjniami samochodowymi - obręb Stolno, gmina Stolno

19.07.2023

Chełmno, dnia 19-07-2022r.

Starosta Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.1.107.2023.SA.AS

INFORMACJA
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 - tekst jednolity ze zmianami) Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości informację, że dla TANK Sp. Jawna W. Konczalski, M. Konczalski, została wydana decyzja Nr 112/2023 (znak sprawy: AABŚ.A.6740.1.107.2023.SA.AS) o pozwoleniu na:

przebudowę istniejącej stacji paliw płynnych i gazu z dwoma myjniami samochodowymi z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą, w zabudowie z lokalizacją inwestycji na działce nr 90/2, obręb Stolno, gmina Stolno.

Wnioskowana inwestycja obejmuje wymianę sześciu podziemnych zbiorników paliwa o łącznej pojemności V=222 m3 na jeden zbiornik dwupłaszczyznowy czterokomorowy nowej generacji o pojemności Vzb = 60 m3 na paliwa ciekłe wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym. Ponadto, przewiduje się montaż podziemnego dwupłaszczyznowego zbiornika o pojemności VAdB = 5 m3 do magazynowania środka Ad Blue, montaż dwóch masztów oddechowych o wysokości 4,0 m n. p. t. oraz podłączenie ich do instalacji technologicznej paliw płynnych, z lokalizacją inwestycji, na działce nr 90/2, obręb Stolno, gmina Stolno. Komunikacja do w/w działki będzie odbywała się poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej nr 91.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, społeczeństwo ma prawo zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Powyższe możliwe jest w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1 w pokoju nr 206 w godz. 7:30-15:30 (we wtorek 7:30-16:30, w piątek 7:30-14:30). Treść w/w decyzji zostaje udostępniona od dnia 19-07-2023r. przez okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

z up. Starosty
Anna Studzińska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Studzińska (19 lipca 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (19 lipca 2023, 09:46:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126