Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie13.06.2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie

13.06.2023

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń
tel.: +48 56 657 78 40 faks: +48 56 657 78 44|
e-mail: zz-torun @wody.gov.pl www.wody.gov.pl

Toruń, dnia 02 czerwca 2023 r.

GD.ZUZ.5.4210.67.2023.AOC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia

strony poprzez obwieszczenie, że decyzją znak: GD.ZUZ.5.4210.67.2023.AOC z dnia 02.06.2023 r. udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych do celów rolniczo-gospodarczych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z dwóch studni nr 3a, zlokalizowanej na działce nr 87/28 obręb 0015 Wabcz gm. Stolno oraz studni nr 4 zlokalizowanej na działce nr 145/8 obręb Wabcz, gm. Stolno, na usługę wodną, tj. na odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych w oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 87/28 obręb 0015 Wabcz gm. Stolno, pochodzących z osiedla mieszkaniowego, szkoły oraz administracji Gospodarstwa Rolnego Wabcz zlokalizowanych na terenie działek nr 64/10, 71/1, 82/25, 87/14, 87/15, 87/16, 87/25, 71/3 obręb 0015 Wabcz, gm. Stolno, na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych istniejącym wylotem Ø 2OO mm do wód Strugi Sadzkiej na działce nr 76/3 obręb 0015 Wabcz, gm. Stolno oraz na szczególne korzystanie z wód- korzystanie z wód na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę na terenie następujących działek: 141/3, 142/7, 143/3, 145/8, 145/12 obręb Wabcz; 30/10, 36/20 obręb Wabcz-Kolonia; 41/5, 41/7, 45/2, 78/11, 78/12, 78/20, 79/5, 81/2, 82/2, 82/4, 82/6, 119/1, 120, 121/2, 122/2, 122/3, 122/6 obręb Obory; 4/3, 7/6, 7/8, 7/9, 7/10, 23, 24/1, 29/2, 30/2 obręb Kobyły i nr 294/2 obręb Stolno, gm. Stolno, pow. chełmiński.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Popiełuszki 3, 87 - 100 Toruń, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 - Dział Zgód Wodnoprawnych /ZUZ/, pokój nr 5 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym, obligatoryjnym ustaleniu terminu wizyty - konkretnej daty i godziny, z osobą prowadzącą, dane kontaktowe: email: agnieszka.olkiewicz-czyza@wody.gov.pl lub nr tel. 56 306 71 33.. Po wystąpieniu ze stosownym wnioskiem Strony mają również możliwość uzyskania egzemplarza powyższej decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Władysław Kołybski
Dyrektor
Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołybski (13 czerwca 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (13 czerwca 2023, 12:57:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145